FAQ

Få svar på dine spørgsmål om opkvalificering.

Inden kursusstart

 • Hvor hurtigt kan vi komme i gang med et uddannelsesforløb?

  Det er en stor fordel, hvis du har overblik over, hvor mange af dine medarbejdere, der har behov for FVU-undervisning - og hvilket trin, de skal deltage på.

  Så kan du nemlig være meget konkret, når du kontakter en uddannelsesinstitution med dine ønsker: hvor mange timer om dagen/ugen, hvilke fag, trin, antal medarbejdere og så videre.

  Hvis du vil starte et hold op på din arbejdsplads skal du nok forvente minimum 2-3 ugers varsel til uddannelsesinstitutionen.

  Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at planlægge et succesfuldt uddannelsesforløb.

 • Hvorfor skal ALLE mine medarbejdere afklares?

  Når I afklarer alle medarbejdere på arbejdspladsen, får I et systematisk og enkelt overblik over behovet for opkvalificering af medarbejdernes læse-, skrive-, regne-, it- og engelskfærdigheder.

  Samtidig viser vores erfaringer, at de medarbejdere, der er i målgruppen for opkvalificering, ofte takker nej til at blive afklaret. Men når alle medarbejdere testets, er der ingen, der bliver "peget ud" i flokken.

  Læs mere om, hvorfor vi mener, alle medarbejdere skal afklares i blogindlægget Netværkslokomotivet anbefaler obligatorisk test.

 • Hvorfor skal vi bruge tid på kurset for nøglepersoner?

  Kurset giver ledere, TR og andre nøglepersoner vigtig viden om barrierer, berøringsangst og motivation.

  Samtidig får I lavet klare aftaler, så det er let at forklare jeres medarbejdere, hvad der skal ske, hvornår og ikke mindst hvorfor.

  Læs mere om vores kursus for nøglepersoner.

 • Kan lærlinge og elever deltage i FVU og ordblinde undervisning?

  Ja, som udgangspunkt kan de deltage i kurserne på lige fod med alle andre.

  Dog skal I være opmærksomme på, at der ikke kan søges løntabsrefusion til lærlinge og elever, der deltager i FVU og ordblindeundervisning.

 • Kan medarbejdere med videregående uddannelse deltage i FVU-undervisning?

  Ved optagelsen til FVU-læsning og/eller FVU-matematik vurderer uddannelsesinstitutionen indledningsvis, om FVU er det rigtige tilbud til medarbejderen.

  Det sker gennem en test og en individuel samtale med en uddannelsesvejleder.

  Ved optagelse på FVU-digital og FVU-engelsk vurderer uddannelsesinstitutionen i samarbejde med virksomheden, om den ansatte kan få noget ud af undervisninger.

 • Kan mine udenlandske medarbejdere deltage på kurserne?

  Deltagelse i Forberedende Voksenundervisninger (FVU) kræver danskfærdigheder svarende til modul 2 på danskuddannelserne.

  Hvis du har udenlandske medarbejdere skal du se nærmere på FVU-start (dansk for tosprogede).

  FVU-start et et tilbud til udenlandske medarbejdere, der har behov for at blive bedre til at tale dansk, inden de kan optages på andre FVU-hold.

  Læs mere om FVU-start (dansk for tosprogede) her

Kursus-aktivitet

 • Hvor kan mine medarbejdere komme på kursus?

  Det er de lokaler VUC-centre rundt omkring i landet, der står for FVU- og ordblindeundervisning.

  Samtidig skal de sikre et bredt udbud af kurser gennem samarbejde med oplysningsforbund, uddannelsesinstitutioner med mere, herunder AOF, FOF og LOF med flere.

  Find din nærmeste VUC

 • Kan kurserne foregå på arbejdspladsen?

  Ja, det kan de som udgangspunkt.

  Hvis du vil have kurserne afholdt ude på virksomheden skal uddannelsesinstitutionen typisk have 2-3 ugers varsel for at sikre, at der er en underviser til de ønskede tidspunkter.

  Holdstørrelse og muligheder for fleksibilitet kan variere mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner, så spørg gerne mere end én.

 • Hvornår foregår undervisningen?

  Det kan du være med til at bestemme.

  FVU-undervisning er et tilbud til voksne, som har job, familie og fritidsinteresser.

  Derfor er det vigtigt, at undervisningen passer ind i hverdagen, både privat og på jobbet.

  På de åbne hold tilbyder nogle skoler løbende start – andre starter nye hold op hvert kvartal.

  Vær opmærksom på, hvordan tidspunkterne passer, der er morgen- eftermiddags- og aftenhold.

  Har du deltagere nok til et hold, aftaler du selv tidspunkter med skolen.

  Vi kan også hjælpe din virksomhed med at stable et samarbejde på benene med en anden lokal virksomhed, så I kan sende medarbejderne af sted sammen.

  Kontakt os og hør mere om den mulighed.

 • Hvor mange deltagere er der på holdene?

  Det varierer. 

  På FVU-kurserne er der ofte mellem 12-18 deltagere.

  Til ordblindeundervisning er der mellem 3-6 deltagere.

  Vi anbefaler, at du tager dig tid til at kontakte de lokale udbydere af kurserne for at høre, hvor mange deltagere de kræver for at starte et hold op.

  Så får du hurtigt en fornemmelse af, om du har nok til at lave hold på virksomheden, eller om du skal samarbejde med andre virksomheder.

Økonomi og tidsforbrug

 • Hvad koster det at få hjælp af Netværkslokomotivet?

  Ingenting.

  Det er gratis at trække på vores konsulenters viden om og erfaring med, hvordan I kommer godt i gang med et uddannelsesforløb.

  Til gengæld forventer vi, at du siger ja til at blive medlem af vores virksomhedsnetværk, og at du vil dele dine erfaringer med andre virksomheder, når du er godt i gang.

  Læs mere om vores medlemskab

  Vores arbejde er gratis, fordi vores aktiviteter er finansieret af Satspuljemidler samt tilskud fra medlemskommuner på 35 øre pr. indbygger.

 • Hvad et uddannelsesforløb samlet set?

  Det hjælper vi jer med at få overblik over. :)

  Kort fortalt afhænger ressourceforbruget blandt andet af, hvor mange medarbejdere, I har ansat, tidsforbruget ved afklaring af medarbejdernes nuværende færdigheder, de individuelle tilbagemeldinger samt den efterfølgende undervisning.

  Netværkslokomotivets vejledning og hjælp er dog altid omkostningsfri.

  I mange tilfælde er der også gode muligheder for løntabsgodtgørelse og tilskud til uddannelsesforløb. Det kan vi også hjælpe med at give jer et overblik over.

 • Hvad koster FVU-kurserne?

  Det er gratis at deltage i Forberedende Voksenundervisning, hvis en afklaring af medarbejderen viser, at vedkommende kan få udbytte af undervisningen.

 • Hvad koster ordblinde-kurser?

  Det er gratis at deltage i ordblindeundervisning, hvis din medarbejder er testet ordblind.

 • Hvilke muligheder er der for økonomisk støtte?

  Der findes en række støttemuligheder, når I som arbejdsplads skal i gang med at opkvalificere jeres medarbejdere.

  Jobrotation-ordningen erstatter de medarbejdere, der er på efteruddannelse med ledige.

  Brug ordningen til et komptenceløft i jeres virksomhed.

  Kompetencefonde kan både medarbejdere og virksomheder søge tilskud fra i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud, transport og undervisningsmateriale.

  Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er støtte til beskæftigede, der ønsker uddannelse på folkeskole-, gymnasialt- eller videregående niveau. Der er en række krav, der skal være opfyldt for at modtage SVU.

 • Kan man søge løntabsgodtgørelse til FVU og ordblindeundervisning?

  Betingelserne for modtagelse af SVU er, at ansøgeren (medarbejderen) skal:

  • være dansk statsborger eller tilmeldt folkeregisteret i Danmark. Er medarbejderen ikke det, kan han/hun søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis han/hun er statsborger i et EU- eller EØS-land.
   være fyldt 20 år og ikke nået folkepensionsalderen.
  • have haft mindst 26 ugers ansættelse på en arbejdsplads i Danmark.
  • have indgået en aftale om deltagelse i undervisningen med virksomheden.
  • deltage i mindst 37 timers undervisning i alt. Dog er mindstetal for deltagere i FVU-engelsk og FVU-digital 20 timers undervisning i alt.
  • deltage i undervisning i mindst tre timer per uge.

  Der gives ikke SVU til deltagelse i afklaring forud for undervisning.

  Hvis I som virksomhed betaler løn under medarbejders fravær, vil støtten blive udbetalt til virksomheden. Det er dog et krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

  Vær opmærksom på, at der i mange overenskomster er særlige vilkår for tilskud til FVU- og ordblindeundervisning som supplement til SVU fra uddannelses- og kompetencefonde.

  Det kan du få flere oplysninger om hos de relevante fagforeninger og arbejdsgiverforeninger.

  Læs mere om mulighederne for at få løntabsgodtgørelse via SVU

 • Hvordan søger jeg Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU)?

  Ansøgningen om SVU foregår digitalt eller på papirskema.

  Det er medarbejderen, der skal søge om SVU, og dermed også medarbejderen, der har ansvaret for, at der bliver søgt rettidigt.

  Det er ikke muligt som arbejdsgiver selv at søge SVU, da SVU-ordningen er rettet mod medarbejderen, som har en personlig støtteramme for, hvor meget SVU, han/hun i alt kan få gennem sit arbejdsliv.

  Læs vores guide til at søge om SVU-støtte online

  Læs mere og søg SVU-støtte her.

Særligt om voksne ordblinde

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har en ordblind medarbejder?

  Hvis der er en ordblind medarbejder på din arbejdsplads, der ikke har lært at bruge kompenserende IT-værktøjer, skal du kontakte en uddannelsesinstitution, som tilbyder ordblindeundervisning for voksne.

  Sammen med din medarbejder afklarer de, om det er relevant med ordblindeundervisning.

  Som arbejdsplads kan du sideløbende med undervisningen hjælpe din medarbejder med programmer og apps med tale-til-tekst og højtlæsning. Måske er der brug for en smartphone eller programmer til computeren.

  Hjælpemidler kan i særlige tilfælde bevilges gennem Jobcentret.

  Læs mere og find kontaktpersoner i jeres lokale jobcenter

 • Hvem kan deltage i ordblindeundervisning?

  Kort sagt: alle ordblinde.

  Det er den lokale uddannelsesinstitution i jeres område, der sørger for at få afklaret, om nogle af jeres medarbejdere er ordblinde.

  Det sker gennem en indledende samtale, en obligatorisk test og visitation.

  Standardproceduren skal sikre, at deltagerne til ordblindeundervisningen faktisk er ordblinde og at tilbuddet om undervisning svarer til den ordblindes behov og forudsætninger.

  Læs mere om ordblindeundervisning for voksne her